Faillissementsaanvraag

Op 10 september 2020 is het faillissement uitgesproken van Hspo Zorgpunt B.V. Onder leiding van een door de Rechtbank benoemde curator wordt er ingespannen om de zorg te continueren. Personeelsleden zijn verzekerd van hun salaris en kunnen hun werk op dit moment voortzetten. Ondertussen wordt gezocht naar een structurele oplossing voor de toekomst.  

 

Op deze website leest u meer informatie en antwoord op vragen die u wellicht heeft.  

 

----- UPDATE D.D. 24-9-2020 ------

 

Overname door Rinette Zorg 

 

De curator heeft in hoofdlijnen en onder voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris overeenstemming bereikt met Rinette Zorg (https://www.rinettezorg.nl/) over de overname van zorg en medewerkers. De komende dagen zal de overname verder uitgewerkt worden. Waar nodig zullen cliënten en medewerkers van Hspo rechtstreeks geïnformeerd worden over de gevolgen en wat dat voor hen betekent. De zorg wordt voorlopig gecontinueerd

 

Faillissement Hspo Zorgpunt B.V. 

 

Op 10 september 2020 heeft de Rechtbank Oost-Brabant de vennootschap Hspo Zorgpunt B.V. in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. drs. F.P.G. Dix tot curator en mr. S.J.O de Vries tot rechter-commissaris. De curator realiseert zich dat het faillissement van Hspo een grote impact heeft op alle betrokken partijen, in het bijzonder de zorgverleners van Hspo en de cliënten die zorg afnemen. Een goede communicatie naar al deze partijen toe, is daarom van groot belang. Via deze website informeren wij u over de achtergrond van het faillissement, de stand van zaken, updates en vindt u vragen en antwoorden.  

 

Algemeen 

 

Welke vennootschap is failliet? 

  • Hspo Zorgpunt B.V. (kvk64278905);

 

Wie is de curator en wat is zijn adres?  
Mr. drs. F.P.G. Dix van het kantoor Turnaround Advocaten. Het adres van Turnaround Advocaten is Postbus 253, 5680 AG Best.  

 

U kunt de curator het beste bereiken via het e-mailadres fdix@turnaroundadvocaten.nl.  

 

Wat gebeurt er nu Hspo failliet is verklaard? 

Tot nader bericht worden de activiteiten van Hspo zoveel mogelijk voortgezet door de curator. De curator heeft hierover afstemming gehad met de betrokken zorgverzekeraars en gemeenten.  

 

Komt er een doorstart? 

Op dit moment heeft de curator in hoofdlijnen overeenstemming bereikt met Rinette Zorg. De komende dag moet duidelijk worden hoe en wat. Streven blijft overname van zoveel mogelijk zorg en medewerkers door één partij. De curator blijft zich concentreren de komende dagen op het continueren van zorg. Zodra op dit punt nadere informatie kan worden gegeven, zal de curator dit delen met de betrokken medewerkers van Hspo en cliënten. De curator tracht in samenwerking met de medewerkers van Hspo drie doelen na te streven, te weten: 

  • Continuïteit van zorg aan cliënten
  • Inrichten van een goede communicatievoorziening 
  • Verantwoordde en doelmatige afwikkeling van het faillissement

 

Wat is de oorzaak van het faillissement van Hspo? 

In ieder faillissement doet de curator onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. De curator publiceert zijn bevindingen in openbare faillissementsverslagen. Deze verslagen kunt u in het insolventieregister van de rechtspraak raadplegen. 

 

Hoe lang gaat de afwikkeling van het faillissement van Hspo duren? 

Het is nog niet bekend hoe lang de afwikkeling van het faillissement van Hspo zal duren. Meestal neemt de afwikkeling van een faillissement 2 tot 3 jaar in beslag. De meest recente stand van zaken vindt u in de openbare faillissementsverslagen.  

 

Informatie voor cliënten (afnemers van thuiszorg) 

 

Ik maak gebruik van de diensten van Hspo. Krijg ik nog zorg nu Hspo failliet is? 

De curator zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat het werk en de dienstverlening van Hspo doorgaan. De curator zal zoveel mogelijk trachten hier afspraken over te maken met de betrokken zorgverzekeraars en gemeenten. We doen er alles aan om de gevolgen voor uw persoonlijke situatie tijdens deze periode minimaal te houden.  

 

Krijg ik bericht over het verloop van het faillissement? 

U krijgt de zorg zoals die is afgesproken voordat Hspo failliet ging. Als er veranderingen zijn, hoort u dat via de curator en/of de betrokken medewerker van Hspo. U kunt zelf de ontwikkelingen ook volgen op deze website.  
 

Kan ik per direct overstappen naar een andere zorgaanbieder?  

U bent vrij om met uw zorgverzekeraar en/of gemeente afspraken te maken over een andere zorgaanbieder. Laat uw keuze wel zo snel mogelijk weten zodat wij goede afspraken kunnen maken met betrekking tot de overdracht.    

 

Mag ik het telefoonnummer en/of adres van mijn zorgverlener zodat ik hem/haar kan benaderen? 

Nee, deze gegevens mogen wij niet verstrekken.  

 

Wanneer is er duidelijkheid over de situatie? 

De curator doet er alles aan om op te zorgen dat op korte termijn duidelijk is op welke wijze uw zorg gecontinueerd kan worden. Dit kan mogelijk door middel van een doorstart dan wel een geleidelijke overdracht naar een nieuwe zorgverlener

 

 

 

Informatie voor leveranciers en schuldeisers 

 

Ik heb een vordering op Hspo. Hoe kan ik mijn vordering indienen? 

Als u een vordering hebt op Hspo, dan kunt u deze per e-mail bij de curator indienen. Bij uw e-mail dient u bewijsstukken te voegen, zoals bijvoorbeeld een kopie van de onbetaalde factuur. Uw e-mail kunt u richten aan fdix@turnaroundadvocaten.nl.  

 

Ik heb mijn vordering ingediend maar ik heb nog niets gehoord. Wanneer krijg ik een reactie van de curator? 

Omdat alle schuldeisers nu reageren, kan het even duren voordat de curator uw e-mail heeft verwerkt. Op iedere indiening van een vordering wordt gereageerd. Hebt u twee maanden na het indienen van uw vordering nog niks gehoord? Neem dan nogmaals contact op met de curator. Er is dan wellicht iets misgegaan met uw e-mail.  

 

Heeft het wel zin om mijn vordering in te dienen? 

Ja, het heeft altijd zin om uw vordering bij de curator in te dienen. Als de curator voldoende financiën kan genereren, kan er een uitkering op uw vordering worden gedaan.  

 

De curator heeft mij laten weten dat mijn vordering niet kan worden geverifieerd. Wat betekent dat? 

Uw vordering kan niet worden opgenomen in het faillissement. Meestal komt dat omdat uw vordering pas is ontstaan nadat het faillissement van Hspo is uitgesproken. Het heeft geen zin om uw vordering nogmaals in te dienen. 

 

Ik heb omzetbelasting afgedragen over de factuur die ik aan Hspo had gestuurd. Kan ik de omzetbelasting terugvragen bij de belastingdienst? 

U kunt conform de richtlijnen van de Belastingdienst omzetbelasting terugvragen.